Какво представлява дебалансът?

Всяко твърдо тяло, което се върти около неподвижна ос, се нарича ротор.

Дебаланс е състояние на ротора, при което вибрационните сили или движение са предадени на неговите лагери като резултат от центробежни сили. Особено опасно е това явление при роторите с голяма честота на въртене, маса или диаметър, което изисква задълбоченото му познаване и предприемането на ефикасни мерки за премахването му.

В практиката най-често се срещат два вида дебаланс – в една равнина, така наречения „статичен дебаланс” и дебаланс в две или повече равнини, наричан често „динамичен дебаланс”.

Причините за поява на дебаланс могат да са много разнообразни, но ето някои от тях:

– Отлагане на соли или ерозия на лопатките.
Признаци: Вибрациите се изменят бавно в течение на няколко месеца. Ако такъв вид вибрации са локализирани на РНН, то най-вероятно е поради ерозия на лопатките, в противен случай неравномерно отлагане на соли.

– Повреждане на лопатъчния апарат.
Признаци: Вибрациите се изменят мигновено само няколко пика за разглеждания период. При малка степен на повреда най- вероятно има повреда на бандажната връзка, а при по-големи на лопатките като цяло.

– Разхлабване в сглобките на дисковете.
Дебаланса се променя при товар. Често се наблюдава при нови ротори или след подмяна на дисковете.

– Технологичен (ремонтен) дебаланс.
Възниква след ремонт на роторите.

Оценката и нормирането на вибрациите и несъосност на роторите на машините са необходими по няколко причини. Вследствие на вибрации и дебаланс в отделните части на турбогенератора и свързаните с него елементи се създават механични натоварвания, които могат да достигнат нежелателни стойности. Това е от значение за лагерите, фрикционните съединения, намотките, фундамента, сградата. Съвременните тенденции за повишаване на мощността на турбоагрегатите, поставят допълнителни изисквания към конструкцията и технологията от гледна точка на осигуряването на добро вибрационно състояние на генератора.

От друга страна вибрациите се отразяват много неблагоприятно върху физическото и психическото състояние на обслужващия персонал и намиращите се в близост до самата машина хора.
Това повишава значението и актуалността на нормирането. Практиката показва, че удовлетворяването на съвременните изисквания налага да се вземат специални конструктивни и технологични мерки. Реализирането на по-добро вибрационно състояние на турбоагрегата предполагат достатъчна механична якост, висока коравина на основните конструктивни носещи елементи, висок клас на точност на размерите, високо качество на механичните обработки и монтажа, качествено балансиране, качествени лагери и др. Понастоящем контролът на вибрациите на турбогенераторите в много случаи е част от технологичния процес на производството.

Споделете тази статия