Вибрациите като важен показател за техническото състояние на машините

В природата и техниката най-често срещаните движения са колебателно – последователни непрекъснати движения в противоположни посоки.

Колебанията, които още се наричат трептения или вибрации се извършват около устойчиво равновесно положение. Този частен случай на движение е следствие действието на силите, които се стремят да върнат системата в равновесното и положение. Тези сили се наричат възстановяващи сили и са насочени винаги към равновесното положение. Най често тези сили са еластични, но могат да бъдат и потенциални сили. Под действието само на такива сили колебателното движение би продължило вечно, тъй като потенциалната енергия на отклоненото тяло се превръща в кинетична и обратно. Този процес би продължил непрекъснато, ако върху системата не действаха и съпротивителните сили.

Инженери и техници се занимават с въпросите, свързани с намаляване на механичните колебания и виброизолация още от времето на разработка и производство на първите машини. От тогава е възникнала и необходимостта за точно измерване и анализ на механичните колебания.

Изследването на механичните колебания на въртящи машини и преси в миналото се е основавало на опита на инженерите-конструктори и прилагане на несложни оптични прибори, измерващи преместването на възлите създавано от колебанията. През последните 20-30 години настъпи бързо развитие на техниката за измерване и анализ на механичните колебания (виброметрия) за това, че да се отговори на изискванията за изследване и изпитание на новите леки и бързодействащи машини и оборудване. Използването на уреди, преобразуващи механичните колебания в електрически сигнал, разкри нови възможности за точно измерване и анализ на колебанията с електронни измервателни прибори.

Съвременното развитие на енергетиката и в частност турбостроенето се характеризира с постоянно повишаване на единичната мощност на агрегатите. Надеждността на такова оборудване, както и неговата безопасна експлоатация има огромно значение за икономиката на всеки отрасъл в държавата. Малките периоди за ремонт и непрекъснатият режим на работа изискват въвеждане на
строги критерии за следене на експлоатационните параметри даващи важна информация за състоянието на оборудването.

Един от важните критерии за надеждната експлоатация на турбоагрегатите е нивото на генерираните от тях вибрации. Известно е , че повишеното ниво на вибрации води към преждевременно износване и повреди на отделни елементи на турбоагрегата, а в някои случаи и до сериозни аварии. Всичко това увеличава срока на основните ремонти, като едновременно с това намаля междуремонтния пробег на агрегата.

Споделете тази статия